Хімія 8 клас


Фото звіти про результати роботи надіслати  на вайбер за номером +380969968375


08.06.2022- 10.06.2022
Тема.  Поширеність у природі середніх солей.

Опрацювати параграф 48, прочитати, вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово завдання 6 на с. 250


01.06.2022- 03.06.2022
Навчальний проєкт  підготувати на вібір за темами.
1.  Неорганічні речовини - представники основних класів у будівництві та побуті.

2.  Хімічний склад і  використання мінералів.

3.  Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини. 25.05.2022-27.05.2022
Тема.  Поширеність у природі й використання оксидів, кислот, основ . 

Опрацювати параграф 47, прочитати, вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово завдання 180-184 на с. 245

20.05.2022

Тема. Семестрова контрольна робота
І рівень
1.   Кількість речовини вимірюється у :
       а) 1 л;          б) 1 г;        в) 1 моль.
2.   Обов’язковий елемент у складі оксидів:
          а) Гідроген;    б) Оксиген;   в) Сульфур.
3.   Кількість атомів Гідрогену у формулах кислот показує:   
 а) кількість кислотних залишків;
 б) валентність кислотних залишків.
                                      (кожне завдання – 1 бал)
ІІ   рівень
4. Допишіть визначення: оксиди – це складні …., які ….
5.  Як класифікують солі? Наведіть приклад.
6.  В якому ряду сполук є формули лише основ, назвіть їх:
а) LiOH,  Ca(OH)2,  Zn(OH)2,  Fe(OH)3.
б) NaOH,  CaO,  Al(OH)3,  SO3.
                                      (кожне завдання – 1 бал)
 ІІІ   рівень
7. Напишіть формули кислот за назвами:
а) сульфатна,    б) нітратна;
в) хлоридна;      г) сульфідна.
                                                                ( 1 – бал )
8. Допишіть рівняння реакцій. Поставте коефіцієнти:
а) K2O + H2O = ;     
 б)Ba(OH)2 + HCl = ;
 в) Na + H2O = .

                                                                ( 2 – бали )
IV   рівень
9. Обчисліть об'єм, що займе 0,5 моль хлороводню.
                                                                     ( 1 – бал )
10. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

кальцій оксид → кальцій гідроксид → кальцій сульфат → кальцій гідроксид → кальцій хлорид.
                                                                 ( 2 – бали )


18.05.2020

Тема:  Виконання тренувальних вправ та розвиток розрахункових задач

ПОВТОРИТИ параграф 43


1. Складіть рівняння реакцій, що відбуваються за схемами:

а) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4;

б) N2 → NO → NO2 → HNO3 → Ca(NO3)2.

2. Складіть рівняння реакцій між: 
а) азотом і киснем; 
б) фосфором і киснем; 
в) вуглецем і сіркою; 
г) воднем і сіркою. 
11.05.2022-13.05.2022
Тема.  Виконання тренувальних вправ на розв’язок розрахункових задач 
ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ЕЛЕМЕНТА У ФОРМУЛІ
Обчислити масову частку елемента в складі речовини за її формулою означає встановити, яка частина складної речовини припадає на частку кожного елемента.
ω (Е) =
де n – число атомів елемента у формулі речовини;
Е – елемент; ω – масова частка елемента;
Масову частку виражають у відсотках, або частках від одиниці.

Алгоритм розв’язку задач:
Запис скороченої умови задачі;
Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки;
Обчислюємо масову частку елемента за формулою.
Якщо сполука складається з двох елементів, то масову частку другого елемента можна визначити різницею цілого і відомою масовою часткою.

Задачі для розв’язку письмово :
1. Обчисліть масову частку Оксигену у воді.
2.  Обчисліть масову частку Карбону в диоксиді Карбону СО2;
3. Обчисліть масові частки елементів у нітратній кислотіHNO3
4. Обчисліть масові частки елементів у кальцій оксидіCaO
5. Обчисліть масові частки елементів у метані СН4;
6. У якій речовині масова частка Карбону більша  - у вуглекислому газі СО2 чи чадному газі СО.
7. Масова частка якого елемента у сполуці AgNO3 найменша
8. Масова частка якого елемента у сполуціFeSO4 найбільша.
9. Якого елемента –Феруму чи Купруму – більше в мідному колчедані CuFeS2;
10.  Розрахувати масову частку кристалізаційної води в пентагідратікупрум (ІІ) сульфату CuSO4 * 5H2O04.05.2022-06.05.2022

Тема:  Практична робота 3. Розв'язування експериментальних задач

Повторити параграфи 42-43 , виконати письмові завдання 7-9 на с. 252


27.04.2022- 29.04.2022
Тема. Розрахункові задачі.  Обчислення  за хімічними рівняннями маси,  об'єму,  кількості речовини реагентів та продуктів реакцій. 

Задачі для розв’язку письмово:
1. Обчисліть масу ферум (ІІІ) оксиду , узятого кількістю речовини 5 моль.
2. Обчислять масу 0,5 моль води.
3. Обчисліть масу 1.5 моль сульфідної кислоти H2S.


20.04.2022-22.04.2022
Тема.  Значення експериментального методу в хімії. 
Опрацювати параграф 44, виконати завдання з домашнього  експерименту на с. 230, результати записати, 

Опрацювати параграф 45, до всіх завдань на с. 233 та 234 написати формули речовин.


13.04.2022-15.04 2022
Тема.  Генетичні зв'язки  між основними класами сполук.
Опрацювати параграф 43, прочитати, вивчити визначення,  запам’ятати основні реакції, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання 168-169 на с. 227

08.04.2022
Тема. Способи добування неорганічних речовин. 
Опрацювати параграф 42, прочитати вивчити визначення, запам’ятати реакції, знати відповіді на запитання після  параграфу,  письмово 164 на с. 223
06.04.2022-01.04.2022-30.03.2022
Тема. Фізичні  та хімічні властивості середніх солей.
Опрацювати параграф 41, повторити параграф 34.  Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання 155-161 на с. 218-219

25.03.2022
Тема.  Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: Взаємодія з кислотами, лугами.

Опрацювати параграф 39.  Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання  1 та 140-146 на с. 208 Повторити параграфи 38, 31.
25.02.2022     23.03.2022
Тема.  Хімічні властивості нерозчинних основ: Взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання
Тема. Фізичні та хімічні властивості лугів (дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотних оксидами, солями) . Заходи безпеки під час  роботи з лугами.
Опрацювати параграф 38. Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання  1,5 та 136 -139 на с. 203. Повторити  параграф 31.


02.02.2022- 04.02.2022
Тема. Хімічні та фізичні властивості кислот.
Опрацювати параграф 34-35, повторити параграф 28  ,  письмово завдання  після параграфів  34-35 самостійно. 

19.11.2021
Тема: Практична робота1 Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток.
Повторити парагаф 22, виконати домашній єксперимент на с. 123.

17.11.2021
Тема: Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток
Опрацювати параграф 22,  заповнити таблицю

Кристалічні гратки

Особливості будови

Представники

 

 

 12.11.2021
Тема: Виконання тренувальних вправ з теми "Хімічний звязок"
Повторити параграфи 18-19, за бажанням сласти по 2 тестові запитання до параграфів з відповідями
Виконати завдання 1,2,6,7, на с. 125-126


10.11.2021
Тема: Йони. Йонній звязок, його утворення.
Опрацювати параграф 20, виписати та вивчити визначення, письмово завдання 61-64 на с. 115

05.11.2021
Тема: Ковалентний звязок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний звязок. Електронні формули молекул.
Опрацювати параграф 19, виписати та вивчити визначення, завдання 57-59 на с. 111 письмово в зошит

03.11.2021
Тема: Природа хімічного звязку. Електронегативність атомів хімічних елементів
Опрацювати параграф 18, виписати та вивчити визначення, завдання 52-54 на с. 106 письмово в зошит

   
29.10.2021

Тема: Будова атома. Періодичний закон і періодчна система хімічних елеменів.
Повторити параграфи 4-17. Скласти кросворд з теми.
Здійснити самопервірку за наступними запитаннями

1.     Які вчені вдавалися до спроб класифікувати хімічні елементи?

2.     Що таке хімічний елемент?

3.     Що взяв Д.І. Менделєєв за основу класифікації хімічних елементів?

4.     Як Д.І. Менделєєв сформулював періодичний закон?

5.     Яка структура періодичної системи хімічних елементів?

6.     Що таке період?

7.     Що таке група?

8.     Які є періоди?

9.     Які є групи?

10. Як змінюються властивості хімічних елементів у періодах і головних підгрупах?

11. Яку будову має атом?

12. Які елементарні частинки входять до атомного ядра?

13. Як визначити кількість електронів в атомі?

14. Як за періодичною системою хімічних елементів визначити кількість протонів, нейтронів?

15. Чому атоми електронейтральні?

16. Сучасне формулювання періодичного закону.

17. Чим відрізняється сучасне формулювання періодичного закону та закону за Д.І. Менделєєвим?

18. Що таке ізотопи?

19. Які бувають ізотопи?

20. Чому відносна атомна маса має дробові значення?

21. Що таке орбіталь?

22.  Які існують форми руху атомів?

23. Яка максимальна кількість різних видів електронів на підрівні?

24. Чим відрізняються за будовою металічні та неметалічні елементи?

25. Як змінюються по періодах та групах атомні радіуси?

 


27.10.2021

Тема: Значення періодичного закону
Опрацювати параграф 16, письмово завдання 1(знаємо) на с. 95


 15.10.2021

Тема: Значення періодичного закону

Опрацювати параграф 17, завдання 51 на с. 99. Повторити параграфи 4-9, завдання 31 на с. 61, та параграфи 11-15    завдання 36-37 на с. 72, завдання 39-41 на с. 81, завдання 43 на с. 85, завдання 44-46 на с. 92
        07.05.2021
    
        Тема: Практична робота 3. Розвязування експериментальних задач

        Повторити параграф 45, виконати письмові завдання 7-9 на с. 252

        30.04.2021
        
        Тема: Значення експериментального методу в хімії . Технологія розвязання експериментальних задач
        Опрацювати  параграф 45, повторити параграф 44, письмово завдання 9,10,11* на с. 234


        27.04.2021

         Тема: Обчислення за хімічними рівняннями маси, об"єму, кількості речовини реагенти та продуктів реакцій
Письмово завдання 172-173 на с. 230


        23.04.2021
        
        Тема: Обчислення за хімічними рівняннями маси, об"єму, кількості речовини реагенти та продуктів реакцій
Письмово завдання 167-171 на с. 227

        20.04.2021
        
        Тема: Практична робота 2 Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
Виконати письмово завдання 2, 5, 6 на с. 229 та 1 на  й 172-173 с. 230

       16.04.2021

        Тема: Генетичні зв"язки між основними класами неорганічних сполук
Опрацювати параграф 43, на с.223-226, виконати письмово приклад 1-2 на с. 227

         13.04.2021

        Тема: Генетичні зв"язки між основними класами неорганічних сполук
 Опрацювати параграф 42 на с. 219-221, письмово завдання 1-2 на с. 222, та 162-166 на с. 223


            02.04.2021
            
            Тема: Виконання тренувальних вправ

            Повторити параграфи 30-40, виконати письмово завдання 159-161 на с. 219


            30.03.2021

            Тема: Виконання тренувальних вправ

            Повторити параграф 41, виконати письмово завдання 155-158 на с. 218-219

26.03.2021

 Тема: Фізічні та хімічні властивості середніх солей (взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями).

 Орацювати параграф 41, на с. 214, дати письмові відповіді на сині запитання 1-4 на с. 218.

 

19.02.2021
Тема: Фізичні та хімічні властивості лісів. Техніка безпеки під час роботи з лугами
Опрацювати параграфі 38-39 , виписати хімічні властивості з прикладами хімічних реацій, виконати червоні завдання письмово та сині  завдання усно після параграфа 38  , повторити параграф 31  , підготуватись до перевирочної роботи з теми кислоти (  повторити параграфи 32,32,40)09.02.2021
Тема: Фізичні та хімічні властивості кислот.
Повторити параграф 32, опрацювати параграф 33, виписати та вивчити визначення,  дати усні відповіді на запитання 1-5 на с. 172, та письмові відповіді на запитання 107-111 на с. 172,
опріцювати параграф 40, дати письмові відповіді на запитання 1-3, та 147-149 на с. 213


22.01.2021

Тема: Склад, номенклатура та класифікація солей

передивитися відео https://youtu.be/dlX9aZjDJFE

Опрацювати параграф 34, дати письмові відповіді на запитання 1,3 та 112-115 на с. 178
19.01.2021

Тема: Склад, номенклатура і класифікація основ

Опрацювати параграф 31, дати письмові відповіді на запитання 1-6, та 98-100 на с. 162


15.01.2021

Тема: Склад, номенклатура, класифікація кислот

Опрацювати параграф 32,виконати письмово завдання 1-8, та 101-103, 105* на с. 16712.01.2021

Тема: Класифікація неорганічних сполук. Склад, номенклатура і класифікація оксидів


Опрацювати параграф 30, виписати та вивчити визначення, дати усні відповіді на запитання 1-8 на с. 157-158, та письмові відповіді на запитання 91-97 на с. 158


Перейти за посиланням13.10.2020

Тема: Значення періодичного закону.

Тести з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома»

Оцінювання: 1 – 12 - 6 балів; 13 – 16 – по 2 бали

1. Рух електронів навколо власної осі називають:
а) електронна хмара                      б) орбіталь                        в) спін 
   
2. Протонне число Фосфору:
а) 31   б) 15    в) 16    

3. Елемент, що утворює сполуку з Гідрогеном типу RН3:
а) Карбон                                       б) Арсен                            в) Сульфур  

4. У періодичній системі всього груп:
а) вісім                                          б) десять                             в) сім

5. Протонне число, що належить металу:
а) 33                                              б) 17                                     в) 11   

6. Вищий оксид елемента з протонним числом 12 має властивості:
а) основні                                    б) амфотерні                        в) кислотні 
  
7. У періодах зліва направо металічні властивості:
а) посилюються                        б) послаблюються                 в) не змінюються 

8. Радіуси атомів елементів у межах однієї групи:
а) зростають                              б) зменшуються                     в) не змінюються 

9. Найбільший радіус має:
а) Натрій                         б) Літій                     в) Калій    

10. 5. Протонне число, що належить найактивнішому з лужних металів:
а) 19                                 б) 87                           в) 3   

11. Установіть відповідність між електронною формулою елементів та їх вищими оксидами:
1) 1s22s2                  в)  RO                 
2)  1s22s22p3            г)  R2O5             
3)  1s22s22p63s1       б)  R2O             
4)  1s22s22p1              д) R2O3           
                                           
12. Установіть відповідність між електронною формулою та групою, в якій розташований елемент:
1) IV    б) 1s22s22p63s23p2                      
2) VI     д) 1s22s22p63s23p4                        
3) II       в) 1s22s22p63s2                        
4) І        а) 1s22s1                    
                                    
13. Дайте характеристику елементу з протонним числом 15 за положенням у періодичній системі й будовою атома

14. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента ІІ групи головної підгрупи дорівнює 56. Назвіть елемент, складіть формулу його оксиду та гідроксиду. 

15. На прикладі елементів ІІ періоду періодичної системи простежити зміни в радіусах атомів та будові електронних оболонок атомів зі зростанням порядкових  номерів елементів. Як це зростання впливає на зміну властивостей елементів, а також сполук, які вони утворюють?

16. При взаємодії 12  г двовалентного металу з водою виділилось 6,72  л водню (н.у.). Визначте метал


Фотозвіти прислати за адресою  olga.panchenko1111@gmail.com ( попередні завдання, та всі наступні) або на вайбер +380969968375

29.05.2020

Тема:  Виконання тренувальних вправ та розвиток розрахункових задач

ПОВТОРИТИ вивчений матеріал


І рівень
1.   Кількість речовини вимірюється у :
       а) 1 л;          б) 1 г;        в) 1 моль.
2.   Обов’язковий елемент у складі оксидів:
          а) Гідроген;    б) Оксиген;   в) Сульфур.
3.   Кількість атомів Гідрогену у формулах кислот показує:   
  а) кількість кислотних залишків;
 б) валентність кислотних залишків.
                                                    (кожне завдання – 1 бал)
ІІ   рівень
Допишіть визначення: оксиди – це складні …., які ….
Як класифікують солі? Наведіть приклад.
В якому ряду сполук є формули лише основ:
а) LiOH,  Ca(OH)2,  Zn(OH)2,  Fe(OH)3.
б) NaOH,  CaO,  Al(OH)3,  SO3.
                                            (кожне завдання – 1 бал)
 ІІІ   рівень
Напишіть формули кислот за назвами:
а) сульфатна,    б) нітратна;
в) хлоридна;      г) сульфідна.
                                                                ( 1 – бал )
Допишіть рівняння реакцій. Поставте коефіцієнти:
а) K2O + H2O = ;     
 б)Ba(OH)2 + HCl = ;
 в) Na + H2O = .

                                                                ( 2 – бали )
IV   рівень
Обчисліть об'єм, що займе 0,5 моль хлороводню.
                                                                       ( 1 – бал )
Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

кальцій оксид → кальцій гідроксид → кальцій сульфат → кальцій гідроксид → кальцій хлорид.
                                                                 ( 2 – бали )


25.05.2020

Тема:  Виконання тренувальних вправ та розвиток розрахункових задач

ПОВТОРИТИ параграф 43

4. Складіть рівняння реакцій, що відбуваються за схемами:

а) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4;

б) N2 → NO → NO2 → HNO3 → Ca(NO3)2.
5. Складіть рівняння реакцій між: а) азотом і киснем; б) фосфором і киснем; в) вуглецем і сіркою; г) воднем і сіркою. Складіть електронний баланс, укажіть окисник і відновник.

22.05.2020

Тема:  Виконання тренувальних вправ та розвиток розрахункових задач


 ПОВТОРИТИ параграф 30
Письмово в зошит

1. Які з наведених оксидів взаємодіють з водою? Складіть відповідні рівняння реакцій.

Na2O, СO2, SO3, Cr2O3, SiO2.

2. У результаті згоряння сірковуглецю CS2 витратився кисень масою 24 г і утворилися карбон(ІV) оксид масою 11 г та сульфур(ІV) оксид масою 32 г. Складіть рівняння цієї реакції та обчисліть масу сірковуглецю, що згорів.

3. Доповніть схеми реакцій та назвіть продукти реакцій:

а) К2O + Н2O —> ...; б) SO2 + Н2O —> ...; в) ... + Н2O —> Ва(ОН)2.
18.05.2020

Тема:  Виконання тренувальних вправ та розвиток розрахункових задач

ПОВТОРИТИ  параграф 26-27

Задачі для розв’язку письмово:
1.  Яку кількість речовини становить 60г натрій гідроксиду NaOH;
2. Обчисліть число молекул, що міститься  в 3,2г метану СН4;
3. Яка маса 12,04 * 10'23 молекул азоту N2;
4. Обчисліть число молекул, що міститься в 7,1г хлору Cl2;
5. Яке число атомів і молекул міститься  в 10г воднюH2;15.05.2020

Тема:  Виконання тренувальних вправ та розвиток розрахункових задач

ОБЧИСЛЕННЯ МАСИ РЕЧОВИНИ ЗА ВІДОМОЮ КІЛЬКІСТЮ І КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА ВІДОМОЮ МАСОЮ.
Обчислення здійснюють виходячи з формули υ =
де М – молярна маса речовини (г\ моль); m – маса речовини (г, кг); υ – кількість речовини (моль)


ПОВТОРИТИ параграф 25

Задачі для розв’язку письмово:
1. Обчисліть масу ферум (ІІІ) оксиду , узятого кількістю речовини 5 моль.
2. Обчислять масу 0,5 моль води.
3. Обчисліть масу 1.5 моль сульфідної кислоти H2S;
4. Обчисліть масу 10 моль фосфор (У) оксиду
5. Яку кількість речовини становить 4.9 г ортофосфатної кислоти H3PO4;
6. Яку кількість речовини становить 60г натрій гідроксиду NaOH;
7. Обчисліть число молекул, що міститься  в 3,2г метану СН4;
8. Яка маса 12,04 * 10'23 молекул азоту N2;
9. Обчисліть число молекул, що міститься в 7,1г хлору Cl2;
10. Яке число атомів і молекул міститься  в 10г воднюH2;

08.05.2020

Тема:  Виконання тренувальних вправ та розвиток розрахункових задач

ОБЧИСЛЕННЯ ЧИСЛА АТОМІВ У ПЕВНІЙ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ
Обчислення здійснюється за формулою: υ =
де NA– число Авогадро - 6,02 *1023; N – число атомів чи молекул; υ – кількість речовини (моль). Пам’ятайте, 1 моль містить NA частинок.


ПОВТОРИТИ параграф 24.

Задачі для розв’язку письмово :
1. Обчисліть скільки молекул води міститься в 5 моль цієї речовини.
2. Скільки молекул аміаку NH3 міститься в 10 моль цієї речовини.
3. Скільки молекул метану СН4 міститься в 3,3 моль цієї речовини.
4. Яку кількість речовини становить 1,8 *10'23 молекул сірководню Н2S.
5. Яку кількість речовини становить 4,8 * 10'23 молекул нітратної кислоти HNO3.
6. Яку кількість речовини становить 12,04 *10'23 молекул азоту.
7. Яке число молекул міститься у воді кількістю речовини 0.25 моль.
8. Яке число молекул та атомів міститься в кисні кількістю речовини 2 моль.
9. Скільки молекул міститься у метані СН4 кількістю речовини 0,5 моль.
 10. Чи однакове число молекул міститься у чадному газі СО чи вуглекислому газі СО2 кількістю речовини 3 моль.


04.05.2020

Тема:  Виконання тренувальних вправ та розвиток розрахункових задач

Повторити параграфи це-29, виконати завдання письмово в зошиті

ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ЕЛЕМЕНТА У ФОРМУЛІ
Обчислити масову частку елемента в складі речовини за її формулою означає встановити, яка частина складної речовини припадає на частку кожного елемента.
ω (Е) =
де n – число атомів елемента у формулі речовини;
Е – елемент; ω – масова частка елемента;
Масову частку виражають у відсотках, або частках від одиниці.

Алгоритм розв’язку задач:
Запис скороченої умови задачі;
Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки;
Обчислюємо масову частку елемента за формулою.
Якщо сполука складається з двох елементів, то масову частку другого елемента можна визначити різницею цілого і відомою масовою часткою.

Задачі для розв’язку письмово :
1. Обчисліть масову частку Оксигену у воді.
2.  Обчисліть масову частку Карбону в диоксиді Карбону СО2;
3. Обчисліть масові частки елементів у нітратній кислотіHNO3
4. Обчисліть масові частки елементів у кальцій оксидіCaO
5. Обчисліть масові частки елементів у метані СН4;
6. У якій речовині масова частка Карбону більша  - у вуглекислому газі СО2 чи чадному газі СО.
7. Масова частка якого елемента у сполуці AgNO3 найменша
8. Масова частка якого елемента у сполуціFeSO4 найбільша.
9. Якого елемента –Феруму чи Купруму – більше в мідному колчедані CuFeS2;
10.  Розрахувати масову частку кристалізаційної води в пентагідратікупрум (ІІ) сульфату CuSO4 * 5H2O


27.04.2020

Тема:  Практична робота 3. Розв'язування експериментальних задач

Повторити параграфи 42-43 , виконати завдання 9-10 на с. 234


24.04.2020

Тема:  Значення експериментальної методу в хімії. Технологія розв'язання  експериментальний задач

Опрацювати параграф 45, уважно прочитати приклади 1,2,3,  на с.231-233,  виконати лабораторних дослід 9, записати рівняння можливих  реакцій до задач 1-4 на с, 233-234

Подивиться відео, записати рівняння.
https://youtu.be/_u0MWuKAf4Q
17.04.2020

Тема:  Використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля і здоров'я  людини.

Підготувати повідомлення, проект, презентацію ( в будь якій  зручний формі ) на одну із тем:  "Неорганічні речовини в побуті, ( мистецтві, будівництві )"  "Хімічний склад та використання мінералів ( на прикладі  трьох мінералів)"  "Вплив хімічних сполук на довкілля та здоров'я людини"


13.04.2020

Тема:  Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

Працювати параграф 44, написати можливі реакція до практичної роботи 1 до завдань 2, 5, 6.  Виконати завдання 172-173 з обов'язковим записом реакцій!! Виконайте домашній експеримент завдання 1 (зміна кольору соку силового буряк в залежності від середовища), з висновками.

https://youtu.be/vBbqBt1qMx8 о працювати відео, записати нову інформацію.

10.04.2020

Тема: Поширення у природі оксидів, кислот, основ і середніх солей.

Опрацювати  параграф 47, виконати завдання 179-184  с. 245. Знайдіть цікаві факти про неорганічні речовини (іх застосування, історія відкриття, походження назв) і оформити як повідомлення або презентацію.


06.04.2020
 Тема. Обчислення за хімічними рівнянням маси, об'єму,  кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

Опрацювати параграф 37, дати відповіді на запитання 1-3 с. 198, розв'язати завдання 131 с. 198.