Хімія 10 клас

Фотозвіти  прислати на вайбер  +380969968375


06.06.2022-09.06.2022
Тема. Роль органічної хімії у розв’язку сировиної,  енергетичної,  продовольчої проблем, створення нових матеріалів

Навчальні проєкти: 
1. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні 
2. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок. 

Опрацювати параграф 34, прочитати, вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово  підготувати на 1 с. матеріали до проєкту за вибором

02.06.2022 
Тема.  Семестрова контрольна робота 

Виконати письмово завдання  1-12 на с. 154-156

23.05.2022-26.05.2022- 30 .05.2022
Тема.  Багатоманітність  та зв'язки між класами органічних речовин 

Повторити параграфи 3-31 та с. 200-205  скласти письмово 12 тестових запитань.


19.05.2022
Тема.  Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни,  ферменти)

Вітаміни – це органічні сполуки, які необхідні нам у невеликій кількості для нормального функціонування організму.
Вітамі́ни (лат. vitae — життя і амін — речовина, що містить аміногрупу (-NH2)) — низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної природи, що необхідні для життєдіяльності живого організму в малих дозах, і не утворюються в самому цьому організмі в достатній кількості, через що повинні надходити із їжею. Таким чином визначення певної речовини як вітаміну залежить від того, про який вид йдеться.
Існує 13 основних вітамінів, які поділяють на дві групи:
Жиророзчинні (А, D, E, K)
Водорозчинні (С, 8 вітамінів групи В).Опрацювати параграф 33, прочитати вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово завдання попрацюте групами на с. 192


16.05.2022
Тема.  Розрахункові задачі.  Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту,  що містить певну частку домішок. 
Повторити параграф 13, письмово завдання 1-3 с. 8309.05.2022-12.05.2022
 Виведення молекулярної формули органічної речовини. Розрахункові задачі

Пригадайте:

 • відносна молекулярна та молярна маси чисельно дорівнюють одна одній, але відносна молекулярна маса є безрозмірною величиною, а молярну масу вимірюють у г/моль;
 • для обчислення кількості речовини необхідно масу речовини розділити на її молярну масу.

Виведення молекулярної формули речовин було однією з перших задач, що постали перед хіміками після того, як почали використовувати вимірювання в хімічних дослідженнях. Знаючи масові частки елементів у сполуці (як органічної, так і неорганічної), можна визначити її молекулярну масу, а отже, і її хімічну формулу. Для розв'язання таких задач можна використовувати різні алгоритми.

Виведення молекулярної формули речовини за відомою масовою часткою елемента у сполуці

Цей алгоритм найбільш доцільний для бінарних сполук (що складаються з атомів двох елементів), зокрема оксидів та вуглеводнів. Його можна застосовувати й для інших сполук, але через велике число невідомих величин це буде досить складно.

Цей алгоритм застосовують, якщо за умовою задачі відомо:

 • що речовина є бінарною;
 • з яких хімічних елементів складається речовина;
 • масову частку одного з елементів.

Ви вже у 7 класі навчилися обчислювати масові частки елементів у сполуці за хімічною формулою. Тепер розв'яжемо зворотну задачу.

Масові частки елементів обчислюють за формулою:


де w — масова частка елемента, Ar — відносна атомна маса цього елемента, N — число атомів цього елемента в молекулі (формульній одиниці1), Mr — відносна молекулярна маса сполуки.

1 Для полегшення викладу надалі термін «формульна одиниця» згадувати не будемо, а термін «молекула» використовуватимемо й для речовин атомної та йонної будови.

 За цією формулою отримуємо формулу для розрахунку відносної молекулярної маси речовини:

Відносна атомна маса елемента (Ar) наведена в Періодичній системі, а його масова частка (w) відома за умовою задачі. Але лишається одна невідома величина — N. Ми знаємо, що зазвичай число атомів у молекулі є невеликим цілим числом, тому під час розв'язування задач припускаємо, що N дорівнює 1 або 2, 3 тощо.

 Зверніть увагу! Для розв'язання задач, у яких дані наведені у відсотках, зручніше одразу перевести їх у частку від одиниці діленням на 100.

Виведення молекулярної формули речовини за відомою відносною молекулярною масою речовини

Цей алгоритм застосовують, якщо за умовою задачі відомо:

 • що речовина не обов'язково є бінарною;
 • з яких хімічних елементів складається речовина;
 • масові частки всіх елементів;
 • відносна молекулярна або молярна маса речовини.

Для розв'язання задач такого типу також можна використовувати формулу для обчислення масової частки (1), але її необхідно перетворити так, щоб можна було розрахувати число атомів певного елемента.

Виведення молекулярної формули небінарної сполуки за відомими масовими частками

Цей алгоритм є універсальним і підходить для розв'язування будь-яких задач на виведення формул речовин (як органічних, так і неорганічних) за відомими масовими частками

Цей алгоритм застосовують, якщо за умовою задачі відомо:

 • що речовина необов'язково є бінарною;
 • з яких хімічних елементів складається речовина;
 • масові частки всіх елементів.

Алгоритм ґрунтується на одному з базових принципів хімії — стехіометрії. Ви пам'ятаєте, що і хімічна формула, і коефіцієнти в рівняннях реакцій показують співвідношення атомів чи молекул під час хімічної взаємодії. Можна впевнено стверджувати, що співвідношення індексів у хімічній формулі речовини таке саме, як і співвідношення кількості речовини (у молях) атомів у цій речовині.

Завдання для засвоєння матеріалу (виконайте парні або непарні за  номерами завдання)

1. Визначте молекулярну формулу оксиду, в якому масова частка Хрому становить 52 %.

2. Визначте молекулярну формулу оксиду, в якому масова частка Феруму становить 70 %.

3. Визначте молекулярну формулу сполуки Нітрогену з Оксигеном, у якій масова частка Оксигену становить 63,2 %.

4. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, в якому масова частка Карбону становить 81,82 %.

5. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, що містить 82,76 % атомів Карбону за масою, якщо його молярна маса дорівнює 58 г/моль.

6. Визначте молекулярну формулу вуглеводню з молярною масою 78 г/моль, у якому масова частка Карбону становить 92,3 %.

7. Визначте молекулярну формулу органічної речовини з молярною масою 45 г/моль, у якій масова частка Нітрогену становить 31,11 %, Карбону — 53,33 %, усе інше — Гідроген.

8. Визначте молекулярну формулу органічної речовини з молярною масою 90 г/моль, у якій масова частка Оксигену становить 71,11 %, Карбону — 26,67 %, усе інше — Гідроген.

9. Певна речовина містить Карбон (62,1 %), Гідроген (10,3 %) та Оксиген. Визначте її молекулярну формулу.

10. Певна речовина містить Карбон (77,4 %), Гідроген (5,83 %) та Нітроген. Визначте її молекулярну формулу.

11. Визначте молекулярну формулу спирту, в якому масова частка Карбону становить 64,86 %, а Гідрогену — 13,51 %.

12. У сполуці масою 3,1 г міститься 0,6 г атомів Карбону, 2,4 г атомів Оксигену і Гідроген. Визначте молекулярну формулу речовини.

Міні-проекти

 1. У додаткових джерелах знайдіть інформацію про сучасні методи визначення елементного складу речовин.05.05.2022

Тема: Звязки між класами органічних речовин

Опрацювати параграф 32 на с. 184, письмово  1-3 з попрацюйте групами на с. 186

02.05.2022

Тема: Вплив полімерних матеріалів на здоров"я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку.
    Навчальні проєкти:
25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутовух відходів.
26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.
27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями .
28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас
29. Виготовлення виробів із поастикових пляшок
Письмово підготувати інформацію на одну із запропонованих тем

25.04.2022 - 28.04.2022
Тема.  Каучуки, гума
Опрацювати параграф 30, прочитати та вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу, письмово завдання 1-5 на с.  17618.04. 2022-21.04.2022
Тема.  Синтетичні високомолекулярні речовини.  Полімери. Пластмаси. 
Опрацювати параграфи 28-29, прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфів,  письмово завдання 1-5, на с. 162, та 4 на с. 170

11.04.2022-14.04.2022
Тема. Білки.  Хімічні властивості білків. 
Опрацювати параграфи 25-26, прочитати, вивчити визначення, запам’ятати основні реакції,  знати відповіді на запитання після параграфів,  письмово завдання 7-11 на с. 156.

04.04.2022-07.04.2022
Тема.  Хімічні властивості амінокислот.
Опрацювати параграф 24. Прочитати, вивчити визначення,  запам’ятати основні реакції,  знати відповіді на запитання після параграфу, письмово завдання 1-2 на с. 143.

31.03.2022
Тема.  Насичені й ароматичні  аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших  за складом сполук. Будова аміногрупи.

Опрацювати параграф 23,  прочитати,  вивчити визначення,  письмово дати відповіді на запитання 1-5 на с. 138


28.03.2022
Тема. Оксигеновмісні органічні сполуки.  Узагальнення.  
Повторити параграфи 11-20, виконати 12 завдань на вибір зі с. 127-130. ( можна і більше за бажанням.)


24.03.2022
Тема. Практична робота 1
Розв'язування експериментальних задач
Переглянути відео за посиланням https://youtu.be/wAM2eCdcN7E
Записати спостереження  в зошит у вигляді таблиці.
Або виконати завдання 1-7 на с. 126, описати особливі властивості  речовин, за допомогою яких ви можете їх  розрізнити.


21.03.2022
Тема: Поняття про натуральні та штучні ( на прикладі ацететного) волокна
Опрацювати параграф 31,  замалювати схему на с. 177, відповісти на запитання 1-5 на с. 183, вивчити визначення. 

24.02.2022
Тема: Вуглеводи. Сахароза. Крохмаль.
Опрацювати параграфи 19-20, дати пісьмові відповіді  на сині та червоні запитання після параграфів.  Повторити параграфи 11-18
 

03.02.2022
Тема: Карбонові кислоти 
Опрацювати параграф 16, дати письмові відповіді на запитання після параграфу. 

31.01.2022
Тема: Альдегіди.
Опрацювати параграф 15, дати пісьмовв відповіді на питання після параграфу

13.01.2022
Тема: Спирти.
Опрацювати параграф 11, письмово завдання с. 75.

17.11.2021
Тема: Виведення молекулярної формули речовини за масою, обємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції
Опрацювати параграф 7, вивчити хімічні властивості, письмово завдання 2,4,5,6,7 на с. 57

10.11.2021.
Тема: Хімічні властивості алкенів і алкінів, їх застосування
Опрацювати параграф 6, сласти схематичний конспект параграфу, письмово завдання 1,6,8 на с. 50


03.11.2021
Тема: Алкени і алкіни: загальні та молекулярні формули, структурна ізомерія, систематична номенклатура.
Опрацювати параграф 5, вивчити правила, завдання 1-8 на с. 44 письмово


27.10.2021

Тема: Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною

Опрацювати параграф 4, знати стисло про головне. Письмово завдання 2 (знаємо) та 1(застосовуємо) на с. 39

06.05.2021

Тема: Виведення молекулярної формули органічної речовини. Розрахункові задачі


1. Складіть рівняння реакцій, що відбуваються за схемами:

а) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4;

б) N2 → NO → NO2 → HNO3 → Ca(NO3)2.

2.  Складіть рівняння реакцій між: а) азотом і киснем; б) фосфором і киснем; в) вуглецем і сіркою; г) воднем і сіркою. Складіть електронний баланс, укажіть окисник і відновник.


05.05.2021

Тема: Звязки між класами органічних речовин

ОБЧИСЛЕННЯ МАСИ РЕЧОВИНИ ЗА ВІДОМОЮ КІЛЬКІСТЮ І КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА ВІДОМОЮ МАСОЮ.
Обчислення здійснюють виходячи з формули υ =
де М – молярна маса речовини (г\ моль); m – маса речовини (г, кг); υ – кількість речовини (моль)


Задачі для розв’язку письмово:
1. Обчисліть масу ферум (ІІІ) оксиду , узятого кількістю речовини 5 моль.
2. Обчислять масу 0,5 моль води.
3. Обчисліть масу 1.5 моль сульфідної кислоти H2S;
4. Обчисліть масу 10 моль фосфор (У) оксиду
5. Яку кількість речовини становить 4.9 г ортофосфатної кислоти H3PO4;
6. Яку кількість речовини становить 60г натрій гідроксиду NaOH;

29.04.2021

Тема: Звязки між класами органічних речовин

Опрацювати параграф 32 на с. 184, письмово  1-3 з попрацюйте групами на с. 186


28.04.2021

Тема: Нітрогеновмісні органічні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі.

Опрацювати параграф 31 на с.177, письмово сині завдання 1-5 та працюємо з медійними джерелами на с. 183


22.04.2021

Тема: Вплив полімерних матеріалів на здоров"я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку.
    Навчальні проєкти:
25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутовух відходів.
26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.
27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями .
28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас
29. Виготовлення виробів із поастикових пляшок
Письмово підготувати інформацію на одну із запропонованих тем


21.04.2021

Тема: Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування . 
    Навчальний проєкт 24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості
Опрацювати  параграф 30 на с. 170, письмово завдання 1-5 червоні на с. 176 та параграф 31 на с. 177 письмово 1-5 сині на с. 183


15.04.2021

Тема: Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання
Опрацювати параграф 29, на с. 162-169, письмово відповіді на запитання 1-6 на с. 170
 

14.04.2021

Тема: Синтетичні високомолекулярні речовин. Полімери. Реакція полімеризації і поліконденсації. Пластмаси.
Опрацювати параграф 28, на с. 158-161, вивчити визначення, дати письмові відповіді на запитання 1-6 на с. 162


01.04.2021

Тема: Навчальні проекти:
                        21. Синтез білків
                        22. Збалансоване харчування - запорука здорового спосибу життя
                        23. Виведення плям органічного походження
Підготувати відповід на одну із запропанованих тем у вигляді повідомлення, презентації, плакату, буклету, лепбуку (форма за вибором)31.03.2021

Тема: Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків. Лабораторні досліди 3,4  Біуретова реакція, Ксантопротеїновая реакція


Опрацювати параграф 25 на с. 144, дати письмові відповіді на запитання 1-5 на с. 149, та 1-2 на с. 150, вивчити визначення, переглянути відео за посиланням записати всі досліди за відео


25.03.2021

Тема: Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептидна група, пептиди

Опрацювати параграф 24, с 140-143, дати письмові відповіді на сині запитання  3-5 на с. 143, та червоні завдання 1-3 на с. 14324.03.2021

Тема: Амінокислоти: будова молекул, загальні і структурні формули, харатеристичні группи, систематична номенклатура

Опрацювати параграф 24, с. 138-140, дати письмові відповіді на запитання1-2 сині на с. 143, запишить формулу метилметанаміну21.01.2021

Тема: Карбонові кислоти: поширення в природі, класифікація, характеристична група. Насичені одноосновні карбонові кислоти: склад, будова молекул, загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура, фізичні властивості

Переглянути відео https://youtu.be/OaNgSwct9fw

Опрацювати параграф 16, дати письмові відповіді 1-4, 1-5 на с. 98-99


20.01.2021
 
Тема: Альдегіди: загальна та структурні формули, характеристична група, систематична номенклатура, фізичні та хімічні властивості етеналю, його одержання

Переглянути відео https://youtu.be/_lNpf2QQp2M


Опрацювати параграф 15, письмово завдання 1-5, та 1-4 на с. 93


14.01.2021

Тема: Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості

Опрацювати параграф 14, скласти конспект, письмово завдання 1-3 с.87

13.01.2021

Тема: Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або обєму за кількістю речовини, масою обо обємом реагенту, що містить певну частку домішок

Опрацювати параграф 13, виписати та вивчити визначення,опрацювати приклади на с. 82-83, виконати письмово завдання 1-3 с. 83

Фото звіти про результати роботи надіслати за адресою olga.panchenko1111@gmail.com або на вайбер  +38096996837527.05.2020

Тема:  Навчальні проекти:
1.  Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.
2. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок

ПОВТОРИТИ вивчений матеріал.

20.05.2020

Тема: Роль органічної хімії у розв'язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створення нових матеріалів.

Попрацювати параграф 34, виконати письмово завдання 1 ( червоне) на с. 197, підготувати матеріали до навчальних проектів :
1.  Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.
2. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

13.05.2020

Тема: Багатоманітність та зв'язки  між класами органічних речовин


ПОВТОРИТИ параграф 32, письмово виконати завдання 1 з розділу застосовуємо  на с. 186


06.05.2020

Тема:  Багатоманітність та зв'язки  між класами органічних речовин

Взаємозв'язок органічних речовин. Вам добре відомо, що хімія досліджує не тільки склад, будову та властивості, а й перетворення речовин. Вивчаючи неорганічну хімію, ви спостерігали це на прикладі генетичних зв'язків між класами неорганічних сполук. В органічній хімії такі зв'язки існують між класами речовин. Маючи прості за будовою речовини, можна за допомогою перетворень добути складніші. Наприклад, з насичених вуглеводнів можна добути ненасичені або галогенопохідні насичених; із ненасичених — бензен, спирти, далі альдегіди, карбонові кислоти, естери.


Запишемо ланцюжок можливих перетворень формулами:
Складіть рівняння реакцій, наведених у схемі, та поясніть, за допомогою яких реакцій відбуваються ці перетворення.
Перетворення речовин є основою органічного синтезу. Завдяки їм створюють нові речовини із заздалегідь визначеними властивостями. Як промислову сировину для органічного синтезу використовують нафту й природний газ.
Причини багатоманітності органічних речовин. Вивчаючи хімію, ви переконалися, що органічних речовин, незважаючи на обмежену кількість хімічних елементів, які утворюють ці сполуки, є значно більше, ніж неорганічних. Тож з'ясуємо, що є причиною такої багатоманітності (рис. 78).
Рис. 78. Основні ознаки багатоманітності органічних речовин
Розглянемо детальніше кожну з цих ознак.
Наявність у молекулах речовин різних зв'язків між атомами Карбону зумовлена тим, що Карбон може витрачати різну кількість електронів на утворення спільних електронних пар з іншими атомами Карбону. Якщо витрачається по одному електрону, утворюється простий (одинарний) зв'язок.
Одинарні зв'язки наявні в молекулах гомологічного ряду метану. Однак є органічні речовини, у молекулах яких атом Карбону витрачає по два або по три електрони на зв'язки з іншими такими атомами. Цим і пояснюється наявність різних гомологічних рядів речовин.
Пригадайте будову молекул етену та етину, поясніть утворення хімічних зв'язків.
Аналогічно до метанових вуглеводнів етен СН2=СН2 та етин СН≡СН можуть утворювати гомологічні ряди. Їхнє утворення супроводжується зростанням карбонового ланцюга на гомологічну різницю, а отже, й ускладненням будови цих речовин.
Наявність у молекулах різних характеристичних груп спричиняє утворення різних класів органічних речовин. Наприклад, речовини, молекули яких містять гідроксильні групи, належать до класу спиртів, що можуть бути одноатомними й багатоатомними.
Пригадайте, які характеристичні (функціональні) групи містять альдегіди, кислоти, естери, аміни. Назвіть кожну з цих груп.
Крім речовин, які містять згадані характеристичні групи, є такі, що проявляють подвійну хімічну природу. Це зумовлено наявністю в молекулі однієї речовини різних характеристичних груп. Наприклад, у складі молекули глюкози є одна альдегідна й п'ять гідроксильних груп, тому її називають альдегідоспиртом; амінокислоти містять аміногрупи й карбоксильні групи, тому можуть проявляти властивості основ і кислот.
Явище ізомерії — одна з важливих ознак різноманітності органічних речовин. Наявність ізомерів зумовлена будовою карбонового ланцюга, який має здатність за певних умов розгалужуватися. Через це речовина, що характеризується однаковим складом молекул, може утворювати різні за хімічною будовою сполуки, які мають різні властивості.
Ознайомимося з комбінуванням структур насиченого вуглеводню гексану:
Назвіть ізомери н-гексану, структурні формули яких наведені вище.
Характер карбонового ланцюга визначається його формою. За однакової кількості атомів Карбону в молекулі карбоновий ланцюг може бути лінійний, у формі трикутника, п'ятикутника, шестикутника.
Урізноманітнення органічних речовин відбувається внаслідок реакцій органічного синтезу: полімеризації та поліконденсації. Їх використовують у виробництві пластмас, синтетичних каучуків і волокон, різних марок синтетичних мийних засобів, ліків, засобів захисту та росту рослин, полімерних матеріалів, а також матеріалів, з яких виготовляють органи-імплантанти, тощо.
Отже, можна зробити висновок, що велика різноманітність органічних речовин створює продукти для життя та збереження життя людини.
ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ
• Зв'язки між органічними речовинами проявляються в перетвореннях одних класів речовин на інші. Такі зв'язки називають генетичними.
• Перетворення органічних речовин відбуваються під час хімічних реакцій, що характеризують їхні властивості, і реакцій, що є основою органічного синтезу.
• Причини багатоманітності органічних речовин: а) наявність у молекулах простих (одинарних), подвійних і потрійних зв'язків між атомами Карбону; б) наявність різних гомологічних рядів речовин; в) наявність у молекулах різних характеристичних (функціональних) груп; г) явище ізомерії; ґ) характер карбонового ланцюга.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ (виконати письмово два чи більше завдань  за вибром)
 • 1. Класифікуйте органічні речовини на класи за їхніми молекулярними формулами: С4Н8, CH3NH2, С3Н7СНО, С2Н5СООН, С5Н11ОН, С4Н9СНО, С2Н2, С3Н7ОН, С6Н14, С3Н5(ОН)3, C2H5NH2, (CH3)2NH, СН3СООН, C3H7NH2, С4Н9СООН, С6Н13СНО. Назвіть ці речовини.
 • 2. Назвіть речовини за їхніми структурними формулами:
 • 3. Складіть структурні формули органічних речовин за їхніми назвами: а) 2,2- диметилпропан; б) 3-етилпент-2-ен; в) 1,1,2-трибромопропан; г) гексахлоробензен; ґ) 3-метилбут-1-ин; д) пентан-2-ол; е) пропан-1,2,3-триол; є) етаналь; ж) 2-метилбутан-2-амін; з) пентанова кислота; и) етилпропаноат.
 • 4. Складіть рівняння реакцій за схемою: СН С2Н С2Н4 → С2Н5ОН → СН3СНО → СН3СООН → СН3СООС2Н5. Назвіть продукти реакцій.
 • 5. Напишіть рівняння реакцій: а) окиснення глюкози; б) відновлення глюкози; в) взаємодії метанаміну з хлоридною кислотою; г) взаємодії феніламіну з бромом; ґ) горіння метанаміну. Назвіть продукти реакцій.
 • 6. Складіть рівняння реакцій за схемою: етен → етин → бензен → циклогексан → бензен → 1,2,3,4,5,6-гексахлороциклогексан.


29.04.2020

Тема:  Багатоманітність та зв'язки  між класами органічних речовин

Опрацювати параграф 32,  продивиться та виписати нову інформацію з відео за посиланням   https://youtu.be/aIBWdpI-OfA   виконати завдання 2-3 з розділу "попрацюте групами" на с. 186

22.04.2020

Тема:  Загальні поняття про біологічно активні речовини ( вітаміни ферменти)

Подивиться відео за посиланням https://youtu.be/HPXOun9yZD4

Опрацювати параграф 33, виписати  та вивчити визначення, скласти таблицю " Вітаміни "  зі стовпчиками "  Назва вітаміну ", " Значення вітаміну  ", " Джерело вітаміну  ", знайдіть додаткову інформацію про ферменти та їх значення. Можна використовуючи відео https://youtu.be/nqc3CTJC1VA

15.04.2020

Тема:   Розрахункова задачі. Обчислення за хімічними рівнянням кількості речовини, маси або об'єму  за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить  певну частку домішок.

Виконати завдання, с повним розв'язком.


ОБЧИСЛЕННЯ МАСИ РЕЧОВИНИ ЗА ВІДОМОЮ КІЛЬКІСТЮ І КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА ВІДОМОЮ МАСОЮ.

Обчислення здійснюють виходячи з формули υ = 
де М – молярна маса речовини (г\ моль); m – маса речовини (г, кг); υ – кількість речовини (моль).

Задачі для розв’язку :
Обчисліть масу ферум (ІІІ) оксиду , узятого кількістю речовини 5 моль.
Обчислять масу 0,5 моль води.
 Обчисліть масу 1.5 моль сульфідної кислоти H2S;
Обчисліть масу 10 моль фосфор (У) оксиду
Яку кількість речовини становить 4.9 г ортофосфатної кислотиH3PO4;
Яку кількість речовини становить 60г натрій гідроксидуNaOH;
Обчисліть число молекул, що міститься  в 3,2г метану СН4;
Яка маса 12,04 * 1023 молекул азотуN2;
Обчисліть число молекул, що міститься в 7,1г хлору Cl2;
Яке число атомів і молекул міститься  в 10г воднюH2;

08.04.2020

Тема:   Розрахункова задачі. Обчислення за хімічними рівнянням кількості речовини, маси або об'єму  за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить  певну частку домішок.

Виконати завдання, с повним розв'язком під номером 1,5,6,7,8.


Запитання 1.   Обчислити кількість речовин кисню, об`ємом 67,2 л

3 моль
5 моль
0,4 моль
1 моль


Запитання 2  Вкажіть одиниці вимірювання молярної маси

літри
л/моль
г/моль
моль


Запитання 3      Вказати молярну масу цинк оксиду

58
62
81
59


Запитання 4   Вказати одиниці вимірювання молярного об`єму

л/моль
г
г/моль
кг


Запитання 5       2 моль азоту за н. у. займає об’єм:

67,2 л
4,48 л
44,8 л
2,24 л


Запитання 6       У водні кількістю речовини 1,5 моль міститься

6,02·1023 молекул
3,01·1023 молекул
12,04·1023 молекул
9,03·1023 молекул


Запитання 7
Обчисліть, у якій масі водню міститься стільки ж молекул, скільки міститься атомів у залізі масою 28 г.Запитання 8
Обчисліть, у якій масі карбон(ІV) оксиду міститься стільки ж молекул, скільки міститься атомів у фосфорі масою 3,1г.

4,4 г
44г
2,2 г
22 г

Немає коментарів:

Дописати коментар